Søgefelt

Primære faneblade

  Opsigelse tre uger efter barselsorlov

  Juristens blog

  Opsigelse tre uger efter barselsorlov

  10. juni 2014 - 14:43

  Hvis en arbejdsgiver opsiger en medarbejder under dennes graviditet eller barselsorlov, påhviler det efter ligebehandlingsloven arbejdsgiveren at godtgøre, at opsigelsen ikke er helt eller delvist begrundet i graviditeten.

  Hvis beslutningen om opsigelse først træffes, efter ‎medarbejderens tilbagevenden fra barsel, gælder der en delt bevisbyrde. Det betyder, at medarbejderen må kunne påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at medarbejderen har været udsat for forskelsbehandling. ‎

  I en nylig sag fik en medarbejder under sin barselsorlov ændret sine arbejdsopgaver - og tre uger efter hun havde genoptaget arbejdet, blev hun opsagt under henvisning til besparelser. Medarbejderen gjorde gældende, at ændringerne under hendes barsel var væsentlige (og dermed kunne ligestilles med en opsigelse), og at hun under alle omstændigheder var blevet opsagt på grund af afholdelse af barselsorlov.

  Landsrettens afgørelse

  Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom om frifindelse af arbejdsgiveren.

  Retten slog fast, at der ikke havde været tale om en væsentlig vilkårsændring under medarbejderens barsel, og at beslutningen om at opsige hende både formelt og reelt først var blevet truffet efter orlovens udløb.

  Da medarbejderen i øvrigt ikke kunne påvise faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet opsagt på grund af afholdelse af barselsorlov, blev arbejdsgiveren frifundet. ‎

  Juristens kommentar

  Dommen viser, at selv om der kun er gået tre uger mellem afslutningen af en barsels- ‎og forældreorlov og en efterfølgende opsigelse, så er den nære tidsmæssige sammenhæng ikke i sig selv ‎nok til at vende bevisbyrden, således at den alene påhviler arbejdsgiveren. Medarbejderen skal stadig kunne sandsynliggøre, at beslutningen om opsigelse allerede var truffet under orloven (eller med baggrund i hendes fravær), og det lykkedes altså ikke i denne sag.