Søgefelt

Primære faneblade

  Stigende trivsel – men hver femte føler sig stresset

  Hvis du føler dig stresset på jobbet, er du langt fra den eneste. Hver femte medarbejder i forsikrings- og pensionsbranchen føler sig stresset, viser Forsikringsforbundets nye trivselsundersøgelse. Generelt er trivslen stigende i branchen, og færre føler sig stressede end i 2019. Tallene er dog fortsat væsentligt over landsgennemsnittet for stress.

  Stress er stigende

  Mere end hver femte medarbejder i forsikrings- og pensionsbranchen føler sig stresset. 21 pct. af medlemmerne i Forsikringsforbundets nye trivselsundersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer har svaret, at de inden for de seneste to uger har følt sig stresset ”ofte” eller ”hele tiden”.

  I undersøgelsen har 45 pct. svaret, at de ”sjældent” eller ”aldrig” føler sig stressede, mens 34 pct. ”somme tider” føler sig stressede.

  ”Det er bekymrende høje tal og et problem, vi uden tvivl bliver nødt til at have endnu mere fokus på sammen med arbejdsgiverne. Vi er kommet et stykke af vejen med at bekæmpe stress, men både centralt i branchen og lokalt i selskaberne er der brug for at se på, hvordan vi kan skabe en mindre presset hverdag for medarbejderne,” siger landsformand Charlotte Hougaard.

  Det er særligt kvinder, yngre medarbejdere og medarbejdere med direkte kundekontakt, der føler sig mest stressede, viser undersøgelsen.

  Højere trivsel blandt medarbejderne
  Den nye undersøgelse viser generelt en stigende trivsel. 35 pct. af medlemmerne i undersøgelsen svarer, at de er ”meget tilfredse” og giver karakteren 9 eller 10 (på skala fra 0 - 10) på spørgsmålet om, hvor tilfredse de som helhed er med deres job. I 2019 var det tal kun 31 pct.

  ”Det er positivt, at udviklingen går i den rigtige retning med højere trivsel. Vores medlemmer har i meget høj grad vist sig omstillingsparate, og de har leveret en stor indsats under de svære vilkår under corona-nedlukningerne. De trives tilsyneladende godt med den øgede fleksibilitet og hjemmearbejde, som mange selskaber i branchen har givet mulighed for”, siger Charlotte Hougaard.

  Mindre stress end før corona
  Tallene fra undersøgelsen viser, at medlemmerne føler sig mindre stressede end tidligere. Da trivselsundersøgelsen blev gennemført i 2019, var andelen af medlemmer, der ofte eller hele tiden følte sig stresset på 26 pct. mod 21 pct. i den nye undersøgelse fra 2021.

  ”Det er meget glædeligt, at stress-tallene er faldet, da vi ligger højere end andre brancher. I undersøgelsen svarer færre end tidligere, at arbejdstempoet gør det svært for dem at løse deres arbejdsopgaver ordentligt. Netop et stort arbejdspres ved vi er en væsentlig driver for stress, så det kan være en del af forklaringen på, at færre føler sig stressede”, siger Charlotte Hougaard.

  De forbedringer, der blev aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2020, kan også have betydning for samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø og medlemmernes trivsel.

  Sammen med arbejdsgiverne er Forsikringsforbundet, som de første i Danmark, begyndt at uddanne ledere og tillidsrepræsentanter i psykisk arbejdsmiljø. Derudover har parterne aftalt, at alle virksomheder skal have en årlig drøftelse i samarbejdsudvalget, hvor de sætter mål for det psykiske arbejdsmiljø.

  Undersøgelsen kan ikke direkte dokumentere, at en højere grad af hjemmearbejde har en positiv indvirkning på stress. Til gengæld viser tallene, at medlemmerne er glade for at kunne arbejde hjemme.

  Mere stress end i andre brancher
  Selvom antallet af stressede er faldet, ligger forsikrings- og pensionsbranchen fortsat markant højere end landsgennemsnittet, hvor de seneste tilgængelige tal fra Det Nationale Center for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at 13,6 pct. føler sig stressede.

  Charlotte Hougaard er bekymret for, at arbejdspladserne placerer stressproblemer hos den enkelte medarbejder:

  ”Hvis vi søger løsningen hos den enkelte medarbejder, indikerer vi samtidig, at både årsagen og ansvaret ligger her. Når hver femte føler sig stresset, er det er et udtryk for, at der er nogle generelle problemer i arbejdsmiljøet, der skal undersøges og tages hånd om og ikke noget, der skal løses hos den enkelte medarbejder,” siger hun.

  Charlotte Hougaard mener, at virksomhederne skal undgå at fokusere på at gøre medarbejderne bedre til at håndtere et stort arbejdspres. Det handler derimod om at ændre den måde, den enkelte arbejdsplads organiserer og leder arbejdet på og at kigge kritisk på de konstante KPI-målinger, som medarbejderne skal leve op til. Samtidig opfordrer hun alle, der mistrives, til at tage fat på deres tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, der har mulighed for at tage en dialog med ledelsen.

  Dårligt arbejdsmiljø giver sygefravær 
  Antallet af sygedage pr. år er faldet markant viser undersøgelsen – fra 6,4 sygedage i snit i 2019 til 4,7 sygedage i 2021. Men tallene for sygefravær, som skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, er svagt stigende. Det er steget fra 1,7 dage i 2019 til 1,8 dage i 2021.

  ”Det er bekymrende, at hver tredje sygedag, hos dem der har sygefravær, skyldes det psykiske arbejdsmiljø. Det skal vi have gjort noget ved. Selskaberne bør have en stor interesse i at se på, hvordan det tal kan nedbringes – både af hensyn til medarbejderne og selskabets produktivitet”, siger Charlotte Hougaard.

  Stigende Trivsel

  Trivsel


  Hver femte føler sig stresset

  Trivsel


   

       
      Trivselsundersøgelsen 2021

  • Forsikringsforbundet har i september og oktober 2021 gennemført en undersøgelse af trivslen blandt alle erhvervsaktive medlemmer.
  • Undersøgelsen er gennemført af analysevirksomheden Epinion.
  • I alt har 2.504 personer deltaget i undersøgelsen. Det svarer til 33 pct. af alle erhvervsaktive medlemmer.

   

  Fil: