Søgefelt

Primære faneblade

  Nye anbefalinger til livslang læring

  Kompetencerådet har netop lanceret en række anbefalinger til at styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse. Som en del af Kompetencerådet håber Forsikringsforbundet, at der hos reformkommissionen og regeringen bliver lyttet til anbefalingerne, når der skal laves en ny aftale om det offentlige efter- og videreuddannelsessystem.

  ”Mere systematisk uddannelsesplanlægning, bedre information om adgang til uddannelser og et større ledelsesfokus på kompetenceudvikling er tre afgørende faktorer, hvis vi skal styrke efter- og videreuddannelsesmulighederne. Det gælder bredt set, og det gælder særligt i forsikrings- og pensionsbranchen”, siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Forsikringsforbundet arbejder for adgang til livslang læring for alle vores medlemmer - uanset hvilken uddannelsesbaggrund de har bag sig.

  "Det er selvfølgelig vigtigt at sætte politisk fokus på kompetenceudvikling for faglærte og ufaglærte, men blikket bør også rettes mod folk med længere uddannelser. Det skal vi sammen med arbejdsgiverne i branchen gøres en fælles indsats for," siger Charlotte Hougaard.

  I forlængelse af Kompetencerådets nye rapport ”Livslang Læring: Fra slagord til realitet” lægger Forsikringsforbundet særligt vægt på følgende tre indsatsområder:

  Systematisk uddannelsesplanlægning
  Det er ikke ny viden, at det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved en stigende grad af omskiftelighed. Det er det heller ikke nyt, at denne udvikling stiller store krav til virksomhedernes arbejde med opkvalificering af arbejdskraften. For at sikre at få alle med, skal uddannelse derfor i højere grad tænkes ind som en systematisk uddannelsesplanlægning, lige som vi også planlægger vores ferie osv., mener Forsikringsforbundet. 

  ”Tiden er inde til at sikre en langt mere koordineret og strategisk indsats for livslang læring for alle medarbejderne ude i selskaberne, så alle får gode muligheder for kompetenceudvikling igennem hele deres arbejdsliv”, siger Charlotte Hougaard fra Forsikringsforbundet.

  En systematisk uddannelsesplanlægning skal sikre, at man både uddanner sig til nye arbejdsområder, som opstår på baggrund af den teknologiske udvikling, og den grønne omstilling - og samtidig sikrer at få opkvalificeret medarbejderne til de nye jobfunktioner.

  Mellemlederne er nøglepersoner
  Mellemledere er ofte de nøglepersoner, som kan være med til at motivere medarbejderne til efter- og videreuddannelse samt til at sikre medarbejderne den nødvendige tid og de økonomiske muligheder til den løbende kompetenceudvikling. 

  ”Det er vigtigt, at HR-afdelingerne i selskaberne klæder mellemlederne på til at løfte opgaven ude på arbejdspladsen, og give mellemlederne den nødvendig viden om, hvordan medarbejderne kan komme i gang med den nødvendige løbende opkvalificering”, siger Charlotte Hougaard. 

  Ved den seneste overenskomstforhandling med Finanssektorens Arbejdsgiverforening blev Forsikringsforbundet og arbejdsgiverne enige om, at kompetenceudvikling er af væsentlig betydning for både den enkelte medarbejder og for selskabet. Resultatet blev, at alle medarbejdere skal have en udviklingssamtale med deres leder, som skal udmunde i en skriftlig plan for medarbejderens udvikling.

  Forsikringsforbundet mener, at det er et vigtigt signal at sende, at der skal være plads til og mulighed for, at alle medarbejdere løbende får mulighed for at opkvalificere sig, så de kan bevare deres arbejdsmarkedsværdi gennem hele arbejdslivet.

  Styrket information og vejledning om relevant uddannelse
  Der er et stort behov på hele det offentlige uddannelsesområde for at få styrket informationen og vejledning om adgang til efter- og videreuddannelsesudbuddet, muligheder for at søge RKV (Realkompetencevurdering) og muligheder for merit, mener Forsikringsforbundet.

  Der blev som opfølgning på VEU (Voksen- og videreuddannelse) – trepartsforhandlingerne i 2018 – 2021 aftalt, at der skal arbejdes på at få udviklet hjemmesiden 'voksenuddannelse.dk' til en samlet portal for al offentlig efter- og videreuddannelse. Der blev etableret en RKV-arbejdsgruppe, som er kommet med en del anbefalinger om, at borgerne i højere grad bør sikres information og vejledning om mulighederne og fordelene ved en RKV. Forsikringsforbundet ser frem til, at de bliver ført ud i livet til gavn for medarbejderne.

  ”Hvis vi fortsat skal sikre alle medarbejdergrupper livslang læring, er der brug for, at regeringen lukker op for tilskud til efter- og videreuddannelse til alle uanset medarbejdernes uddannelsesbaggrund, så alle får lige adgang til løbende kompetenceudvikling - uanset uddannelsesbaggrund", siger Charlotte Hougaard.
   

  Kompetencerådets rapport "Livslang Læring: Fra slagord til realitet”

  Stress er stigende

  Stigende trivsel – men hver femte føler sig stresset

  26. november 2021

  Mere end hver femte medarbejder i forsikrings- og pensionsbranchen føler sig...