Søgefelt

Primære faneblade

  Landsmøde 2019

  Formandskabet for Forsikringsforbundet blev genvalgt på Landsmøde 2019 sammen med en hovedbestyrelse, der sammensat efter vedtægterne nu er på 18 medlemmer. Desuden blev det vedtaget, at Ungdomsnetværket skal have en observatørpost i hovedbestyrelsen.

  Landsmøde 2019

  Status på de seneste tre år. Gode debatter, vedtagelse af et nyt arbejdsprogram for de næste tre år, en større hovedbestyrelse med deltagelse af ungdommen, genvalg af formandskabet og ikke mindst glæde over, at Forsikringsforbundet i maj 2019 kunne fejre sit 75-års jubilæum.

  Sådan var Forsikringsforbundets Landsmøde 2019, som blev afholdt 10. maj 2019 på Hotel Scandic Sydhavnen i København.

  Landsformand Charlotte Hougaard åbnede landsmødet med fokus på Forsikringsforbundets 75-års jubilæum og det faktum, at forbundet i dag bygger på et solidt fundament, som er lagt af stærke og modige mænd og kvinder gennem de foregående 75 år.

  Tre års arbejde

  Formandskabets beretning er primært en opsummering af forbundets arbejde i den landsmødeperiode, som afsluttes ved landsmødet. I beretningen ved Landsmøde 2019 fokuserede beretningen på forbundets arbejde omkring trivsel og arbejdsmiljø, kompetenceudvikling hos både medlemmer og tillidsvalgte, samt for at sikre en organisationsgrad der gør os til en modpart, som omverdenen har respekt for. Det sidste var lykkedes så godt, at organisationsgraden i den afsluttede landsmødeperiode er øget fra 65 til 66 procent. Det lyder måske ikke af meget, men i en tid med store forandringer kræver bare et enkelt procentpoint en stor indsats.

  ”Vi lever i en stærk foranderlig verden. Intet er statisk, og som medarbejdere bliver vi løbende udfordret af en lind strøm af nye tiltag og forandringer. Vores branche havde tidligere både tid og råd til at se tingene an. Der var rum til, at medarbejderne kunne nå at omstille sig til det nye. Sådan er det ikke mere. Tempoet er blevet skruet op og tingene går stærkere i dag, end for bare tre år siden”, sagde Charlotte i beretningen.

  ”Vi bliver alle udfordret og derfor er fællesskaber vigtigere end nogensinde tidligere”, understregede hun.

  Den digitale fremtid

  Næstformand Lone Clausen satte efterfølgende fokus på fremtiden og fortalte, at Forsikringsforbundet er en del af projektet ’Future Work Lab’, sammen med Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Projekt strækker sig over de kommende tre år og har til mål at skabe ny viden om, hvordan fremtidens digitale arbejdspladser påvirker trivslen og den mentale sundhed på arbejdspladsen. Den nye viden vil på kort sigt komme virksomhederne i finanssektoren til gavn, og på længere sigt blive udbredt som værktøjer, der kan bruges af alle virksomheder med digitalt arbejdsliv.

  Det går den forkerte vej

  Og der er behov for at sikre trivslen og det gode arbejdsmiljø, for det går den forkerte vej. Det kan aflæses af Forsikringsforbundets store trivselsundersøgelse, som blev gennemført i starten af året.

  ”Dårligt psykisk arbejdsmiljø er ikke den enkeltes problem. Det er et problem, der skal løses i fællesskab af fagforeningen og arbejdsgiverne, for forebyggelse af stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø handler i høj grad om rammerne for arbejdet og om god ledelse,” understregede Lone Clausen.

  Også ungdommen blev trukket frem i beretningen. Arbejdet med ungdommen centreres om Forsikringsforbundets Ungdomsnetværk, og her har man for nylig skiftet formandskab. Jens Stage fra Alm. Brand er valgt som ny formand, og Malene Henriksen fra PFA Pension som ny næstformand.

  Konsolidering

  Tilbage på talerstolen nævnte Charlotte Hougaard de mange konsolideringer og strukturændringer i forsikringssektoren: Alm. Brand opkøbte Trafik, Tryg købte Alka, Velliv overtog forretningen fra Nordea Liv & Pension, Danica købte SEB Pension og AP Pension købte Skandia. Hvor konsolideringer og strukturændringer generelt er faldet godt på plads, så har AP Pension desværre opsagt overenskomsten for det tidligere Skandia, men forbundet er dog i dialog med ledelsen.

  Hurtigt i job

  ”Der er godt gang i jobmarkedet, og det er glædeligt, at ledighedsprocenten er på blot 2,4 i forsikringssektoren i forhold til landsgennemsnittet på 4 procent Det viser med al tydelighed, at der er gang i hjulene,” fortalte Charlotte.

  ”Vores overordnede mål er, at ingen af vores medlemmer må blive ledige. Derfor skal vi aktivt bruge deres opsigelsesperiode til at hjælpe vores opsagte medlemmer til et nyt job” udtalte hun.

  ”Vi vil blive udfordret af nye ansættelsesformer, outsourcing og indførelse af stadig mere avancerede teknologier, som helt sikkert vil påvirke vores jobs – og os som forbund”, sagde Charlotte Hougaard i sin afrunding af beretningen.

  Genvalg til formandskabet

  Landsmødet blev rundet af med valg af formandskab og hovedbestyrelse for de kommende tre år. Landsformand Charlotte Hougaard og næstformand Lone Clausen blev genvalgt med applaus for den nye landsmødeperiode, der går frem til næste landsmøde i 2022.

  Hovedbestyrelsen

  Med baggrund i Forsikringsforbundets vedtægter blev hovedbestyrelsen udvidet, idet der kom fire nye bestyrelsesmedlemmer ind. Hovedbestyrelsen er således fremover på 18 medlemmer.

  Ud over de 18 medlemmer blev det vedtaget, at Forsikringsforbundet Ungdomsnetværk får en observatørpost i hovedbestyrelsen.
   


  Næstformand Lone Clausen præsenterede Forsikringsforbundets arbejdsprogram for de næste tre år

   

  Forsikringsforbundets arbejdsprogram: Vejen frem de næste tre år

  Hvor der ved tidligere landsmøder er fremlagt detaljerede planer for foreningens arbejde i den kommende landsmødeperiode, har man for perioden 2019-2022 valgt at fremlægge tre grundlæggende strategier for arbejdet.

  Strategisk hvervning og organisering

  Forsikringsforbundet er sat i verden for at varetage medlemmernes interesser. Det kan kun lade sig gøre, hvis de parter, som vi samarbejder med, opfatter forbundet som legitim og ikke til at komme udenom. Det kræver dels, at forbundet organiserer en stor del af de medarbejdere, der er ansat inden for forsikrings- og pensionsområdet, dels at vi tydeliggør værdien af arbejdet over for alle interessenter.

  De strategiske målsætninger for periode er at styrke Forsikringsforbundets forhandlingsposition og legitimitet gennem øget medlemstilslutning inden for forsikring og pension. Og at Forsikringsforbundet skal være en uundgåelig samarbejdspartner for alle interessenter inden for forsikring og pension.

  Medlemmernes arbejdsmarkedsværdi

  Arbejdsmarkedet ændres i et stadigt hurtigere tempo. Forsikringsforbundets medlemmer påvirkes direkte af digitaliseringen, og indirekte af at der i stigende omfang anvendes utraditionelle ansættelsesformer, ansættelser uden for overenskomsten samt af et stigende uddannelsesniveau i branchen. Derudover påvirkes medlemmerne af, at forsikrings- og pensionsmarkedet ændres som svar på ændrede forsikringsbehov i samfundet.

  Forsikringsforbundet arbejder derfor for at sikre medlemmernes arbejdsmarkedsværdi. Det betyder, at medlemmernes kompetencer til stadighed skal følge med de ændrede behov og krav, der er på arbejdsmarkedet, og at medlemmerne mentalt skal kunne holde til og trives i arbejdslivet.

  De strategiske målsætninger er, at medlemmerne skal have alment anerkendte kompetencer, der til stadighed sikrer medlemmernes nutidige og fremtidige værdi på arbejdsmarkedet. Og at medlemmernes psykiske arbejdsmiljø skal understøtte et godt og holdbart arbejdsliv.

  Udvikling af Forsikringsforbundet

  Forsikringsforbundet skal holde et skarpt fokus på medlemmernes særlige forhold og interesser. Forbundet skal løbende professionalisere sig, udvikle sine kompetencer og styrke kvaliteten af services. Kompetent og serviceminded rådgivning er afgørende for medlemmerne, og det er også af vital betydning i samarbejdet med arbejdsgiverne, at vi opleves som en professionel medspiller. Dermed opnår vi de bedste løsninger for medlemmerne og for branchen.

  De strategiske målsætninger er, at Forsikringsforbundet skal forblive et selvstændigt forbund. Forbundet skal opleves kompetent og serviceorienteret på alle niveauer i organisationen og over for alle interessenter.

  Landsformand Charlotte Hougaard bød velkommen til Landsmøde 19
   

  Tommy Næsborg, tidligere landsformand, holdt en humoristisk og skarp jubilæumstale for Forsikringforbundet
   

  Christian Sletten, formand for Personaleforeningen i Codan, var første på talerstolen, da der blev åbnet for debat om beretningen
   

  Keld Holst, formand for Personaleforeningen i Thisted Forsikring, takkede af efter 5 år i hovedbestyrelsen.
   

  I foyeren havde en række af Forsikringsforbundets samarbejdspartnere opstillet stande, hvor landsmødedeltagerne kunne høre mere om medlemstilbud og services. Der var stande fra Lån & Spar Bank, Topdanmark Lønsikring, FTFa og Forbrugsforeningen.

   

  Kontaktperson:
  Lars H. Knudsen på telefon 33364508 eller email lhk@forsikringsforbundet.dk