Søgefelt

Primære faneblade

  Løn og lønsystem - information til medlemmer

  Bemærk, at omtalen her gælder ikke for Danica, Sygeforsikringen ’danmark’ og andre, der ikke hører under det ’almindelige’ overenskomstsystem mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet. De nævnte selskaber har virksomhedsoverenskomster, mens andre selskaber ikke er medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og ikke har overenskomst. Dette gælder for medlemmerne af Forsikringsforbundets landskreds.

  Jobs i forsikringsselskaber indenfor FA-Forsikringsforbundet-området, hvor den gule over-enskomst er gældende, har en hovedopdeling af jobtyper i:

  • Afsnit 2: Fællesoverenskomsten (lønklasser fra elev til fuldmægtig plus håndværkere m.fl.)
  • Afsnit 3: IT-overenskomsten
  • Afsnit 4: Taksatorer o.l. medarbejderkategorier
  • Afsnit 5: Ekspeditionssekretærer, specialister o.l. medarbejderkategorier

  Er du i tvivl om, hvilken overenskomst du er ansat under, og i hvilken lønklasse, må du tjekke dit ansættelsesbevis og evt. tillæg til det.

  Kort om de enkelte områder:

  Fællesoverenskomsten: Den gule overenskomst afsnit 2 giver generelle anvisninger på indplacering og beskriver de mest almindeligt forekommende jobfunktioner og tilhørende lønklasser for ’almindelige’ forsikringsjobs såsom sagsbehandler og kundebetjener. Det er samtidigt det område, hvor der er mest at diskutere korrekt indplacering på.

  Den enkelte lønklasse - undtagen lønklasse 9 for håndværkere m.fl. - er en lønramme med et trinsystem, dvs. at man har årlig stigning indtil sluttrinet. Elever og håndværkere m.fl. har minimalløn, dvs. man har mulighed der for at forhandle sig frem til mere.

  Det er muligt at få ekstraordinære lønstigninger – det er ikke forbudt at give mere end lønrammen siger – selvom man af og til hører det hos ledelsen.

  IT-overenskomsten: Den gule overenskomst afsnit 3 giver generelle anvis-ninger for indplacering og beskriver lønklassestrukturen. På IT-området er alle lønklasser minimallønklasser, hvor det i højere grad er den årlige lønfor-handling der kan medføre problemer, frem for hvilken lønklasse man tilhører.

  Overenskomsten for taksatorer og konsulenter m.fl. afsnit 4 skal ses i sammenhæng med de lokale overenskomster på området, som der er i de fleste selskaber. Er dit selskab ikke nævnt der, er det alene afsnit 4 plus an-sættelseskontrakt og –bevis, der gælder. Da lønforholdene er meget forskel-lige fra selskab til selskab, må du søge vejledning hos din TR, der har med området at gøre.

  Overenskomsten for ekspeditionssekretærer og specialister m.fl. afsnit 5 skal ses i sammenhæng med de lokale overenskomster på området, som der er i de fleste selskaber. Er dit selskab ikke nævnt der, er det alene afsnit 5 plus ansættelseskontrakt og –bevis, der gælder. Da lønforholdene er meget forskellige fra selskab til selskab, må du søge vejledning hos din TR, der har med området at gøre.

  Selvstændig arbejdstilrettelæggelse

  Et særligt forhold for medarbejdere under overenskomsterne for IT og for ekspeditionssekretærer og specialister m.fl. er, at man kan være ansat med eller uden selvstændig arbejdstilrettelæggelse, jfr. IT-overenskomsten § 14 (inkl. kommentarer) og overenskomsten ekspeditionssekretærer og speci-alister m.fl. § 4 stk. 3 c (inkl. kommentarer). Har man ikke selvstændig ar-bejdstilrettelæggelse får man afregning for overarbejde mm. som andre, fx på Fællesoverenskomsten.

  Har man selvstændig arbejdstilrettelæggelse kan man ikke pålægges deltagelse i overarbejde, men dog i møder mm. i et vist omfang. At man arbejder efter den paragraf skal afspejles i lønnen.

  Lønindplacering

  Lønindplacering beror på mange faktorer, og det kan anbefales at involvere din tilliddsrepræsentant eller personaleforening hvis du har spørgsmål. Også Forsikringsforbundets faglige afdeling kan være behjælpelig - de har telefon 88 77 17 50.

  Nu er overenskomsten trådt i kraft

  01. april 2020

  Med virkning fra 1. april 2020 er den nye overenskomst nu trådt i kraft. I...