Søgefelt

Primære faneblade

  Honorarpolitik

  Honorar og aflønning af formandskab og andre tillidsposter

  Pr. 1. juli 2023

  Landsformand:
  Årligt honorar kr. 568.100

  Af det samlede honorar, udgør værdien af fri bil kr. 90.140.
  Herudover er landsformanden aflønnet af det selskab, hun er ansat i - se nedenfor.
  Forsikringsforbundets landsformand modtager derudover årligt honorar på kr. 24.686 som bestyrelsesmedlem i Copenhagen Business Akademi.

  Næstformand: Årligt honorar kr. 461.014
  Af det samlede honorar, udgør værdien af fri bil kr. 90.140.
  Herudover er næstformanden aflønnet af det selskab, han er ansat i - se nedenfor.

  Hovedbestyrelse: Årligt honorar kr. 95.020
  Herudover får medlemmerne af hovedbestyrelsen deres aflønning af selskabet + eventuelle andre honorarer. Honorar til medlemmerne af hovedbestyrelsen fastsættes med udgangspunkt i en fælles pulje.

  Honorarernes størrelse besluttes på et repræsentantskabsmøde umiddelbart efter hvert landsmøde. Honorarerne bliver reguleret med de i overenskomsten aftalte lønreguleringsprocenter. Honorarerne blev nedsat pr. 1. januar 2020 for økonomisk at neutralisere effekten af en udvidelse af bestyrelsen.

  Honorarerne udbetales kvartalsvis forud, og fratræder man midt i et kvartal sker der ingen tilbagebetaling. Der bliver ikke udbetalt honorar ved fratrædelse. Dog kan landsformand eller næstformand, som ufrivilligt fratræder midt i en valgperiode, tildeles ekstra 6 måneders honorar. I Forsikringsforbundet er denne bestemmelse kun blevet benyttet én gang.

  Udover honorar fra Forsikringsforbundet oppebærer landsformanden og næstformanden følgende løn (eks. pensionsbidrag) fra det selskab de kommer fra:
  Landsformand Charlotte Hougaard, løn fra Topdanmark: 57.844 pr. md. (2023)
  Næstformand Lars Poul Helvard, løn fra FTFa: 43.353 pr. md. (2023)


  Aftrædelseshonorar - ved fratræden af formand og næstformand

  • Ved fratræden indenfor de første 2 år udbetales der ikke godtgørelse
  • Ved fratræden efter en funktionsperiode på mindst 2 år udbetales en godtgørelse svarende til 3 måneders honorar
  • Ved fratræden efter en funktionsperiode på mindst 4 år udbetales en godtgørelse svarende til 4 måneders honorar
  • Ved fratræden efter en funktionsperiode på mindst 6 år udbetales en godtgørelse svarende til 5 måneders honorar
  • Ved fratræden efter en funktionsperiode på mindst 8 år udbetales en godtgørelse svarende til 6 måneders honorar

  Hvis der sker et kontinuerligt skift mellem formands- og næstformandsposten bevares optjent anciennitet fra den ene post til den anden.

  Godtgørelsen udbetales, uanset årsagen til fratræden som formand/næstformand, og uafhængigt af, om der opnås anden beskæftigelse efter fratrædelsen.

  I følgende situationer ydes der ikke godtgørelse:

  • Ved overgang til folkepension
  • Ved grov misligholdelse af sine forpligtelser
  Kontaktperson:
  Jens-Erik Holm på telefon 33364523 eller email jeh@forsikringsforbundet.dk

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...