Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringforbundets Uddannelsespolitik

  FORMÅL
  Medlemmerne af Forsikringsforbundet bliver i stigende grad mødt af krav om at kunne indgå i forandringer på arbejdspladsen og i jobbet. Der er derfor et øget behov hos medlemmerne for kompetencer og kvalifikationer, der kan understøtte den enkelte i aktivt at indgå i sådanne forandringsprocesser.

  Forsikringsforbundet arbejder for, at vi også i fremtiden skal være på forkant med udviklingen på arbejdsmarkedet og kravene til kompetencer og kvalifikationer for, at kunne understøtte medlemmernes kompetenceudvikling og for at kunne udvikle den uddannelsespolitiske indsats. Politikken danner hermed udgangspunkt for, at de lokale personaleforeninger, sekretariatet og den politiske ledelse kan arbejde i samme retning.

  Forsikringsforbundets vision er at vores medlemmer har det godt, visionen understøttes via nedstående målsætninger.

  MÅLSÆTNINGER:
  Medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet skal bevares, via lige adgang til kompetenceudvikling

  • Forsikringsforbundet skal være på forkant med udviklingen på jobmarkedet, b.la i dialog med arbejdsgiverne
    
  • Forsikringsforbundet skal sikre rettigheder til løbende kompetenceudvikling til både nuværende og fremtidens job for det enkelte medlem
    
  • Forsikringsforbundet skal arbejde for fastholde en høj kvalitet i uddannelse til fremtidens job
    
  • Forsikringsforbundet arbejder for at forpligte arbejdsgiverne til at påtage sig ansvar for medlemmernes fremtidige strategiske kompetenceudvikling.

  STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER
  Der skal arbejdes med målene via nedenstående indsatsområder:

  Medindflydelse
  For at kunne sikre indflydelse, skal Forsikringsforbundet være repræsenteret følgende steder:

  • PF skal være repræsenteret hvis der er et SU, og hvis ikke der er et SU skal PF være repræsenteret i relevante lokale udvalg, der beskæftiger sig med uddannelse og kompetenceudvikling
    
  • Centralt skal Forsikringsforbundet være repræsenteret i politiske samarbejdesforum med deltagelse af relevante partner.

  Samarbejde lokalt i selskaberne

  • Forsikringsforbundet skal være med til at sikre et stærkt fagligt og personligt fundament hos medlemmerne. PF skal derfor i lokale samarbejdsudvalg eller andre relevante lokale udvalg arbejde for, at medlemmernes faglighed løbende opdateres og fornys. PF skal optage drøftelser i selskabernes samarbejdsudvalg med det formål at opnå enighed om en uddannelses-/kompetenceudviklingspolitik i selskabet.
    
  • Forsikringsforbundet vil arbejde på at skabe motivation for kompetenceudvikling hos det enkelte medlem. Det er derfor både en central og lokal opgave for Forsikringsforbundet, at fremme denne motivation og lyst til læring. PF skal dagsordensætte ovenstående både i lokale samarbejdes/uddannelsesudvalg, samt i sin kommunikation til medlemmerne.
    
  • Forsikringsforbundet arbejder for, at arbejdsgiveren registrerer og anerkender alle kompetencer uanset, hvor de er erhvervet. Arbejdet skal startes lokale via PF og deres samarbejdsudvalg. Medlemmerne skal kunne se deres kompetenceudvikling i et tæt samspil mellem læring på uddannelsesinstitutioner, i fritidslivet og i arbejdslivet.

  Medlemmerne kompetenceudvikling

  • Via kurser, temadage, karriererådgivning samt kampagner i nyhedsbreve og på hjemmesiden, vil Forsikringsforbundet skabe forståelse for, at det enkelte medlem også har pligt til, at tage et eget ansvar for den løbende kompetenceudvikling, hvis mulighederne for at fastholde og udvikle sig i jobbet skal udnyttes.
    
  • De lokale personaleforeninger skal håndhæve medlemmernes ret til løbende at drøfte kompetenceønsker og -behov med selskabet. Drøftelserne mellem virksomheden og medlemmet kan ske med faste intervaller, fx en gang årligt i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen.
    
  • Tillidsrepræsentanterne skal uddannes, så de har de rette kompetencer til at kunne rådgive medlemmerne om rettigheder og pligter i relation til kompetenceudvikling.

  Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

  • Forsikringsforbundet centralt skal arbejde med at sikre, at uddannelsesinstitutionerne udbyder fagligt relevant uddannelse, som klæder medlemmerne på til at give dem kompetencer til at kunne indgå i udviklingen på arbejdsmarked.
    
  • Politisk vil vi arbejde for at fremme en grundlæggende debat om uddannelsessystemets fremtidige indretning for at imødekomme behovet for større fleksibilitet.
    
  • Forsikringsforbundet skal arbejde for at FOAK uddannelser bliver ligestillet med øvrige ECTS uddannelser.

  Overenskomst

  • Forsikringsforbundet skal ved fremtidige OK-forhandlinger arbejde for at sikre at overenskomstens aftale om uddannelse og kompetenceudvikling lever op til fremtidens kompetencekrav.
    
  • Via overenskomstbestemmelserne skal vi arbejde for at sikre tryghed for vores medlemmer via krav, pligt og muligheder for løbende kompetenceudvikling.

  Politikken er godkendt af hovenbestyrelsen d. 30.11.2017

  Du kan hente uddannelsespolitikken i vedhæftede dokument

  Kontaktperson:

  Deltag i årets online julekalender 2022

  20. november 2022

  Igen i år markerer vi den søde juletid ved at give dig mulighed for at...