Søgefelt

Primære faneblade

  Afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet

  Vigtig information for medlemmer og ikke-medlemmer, der er født i årene 1943 til og med 1955.

  Nedenstående information gælder dig som enten er, eller har været medlem af Forsikringsforbundet (tidligere DFL).

  • Er du inden for de sidste 5 år blevet opsagt, eller har du indgået en fratrædelsesaftale?
  • Opfyldte du alderskravet for at få folkepension på fratrædelsestidspunktet (65 år eller mere)?
  • Havde du minimum 12 års anciennitet på fratrædelsestidspunktet?
  • Var du medlem af Forsikringsforbundet (tidligere DFL) på tidspunktet for din fratræden?
  • Var du ansat under Fællesoverenskomsten eller en enslydende virksomhedsoverenskomst (virksomheden skal have været medlem af FA eller tiltrådt overenskomsten)?

  Kun hvis du kan svare ja til alle spørgsmålene, så er den følgende information relevant for dig.

  Hvis du ikke fik fratrædelsesgodtgørelse og pensionsbidrag efter overenskomstens § 13, stk. 2, så har du MÅSKE ret til en godtgørelse.

  Læs nedenfor, hvad du skal gøre samt hvorfor du MÅSKE har ret til en godtgørelse.

  VIGTIGT: Kan du svare ja til spørgsmålene – eller er du i tvivl – skal du kontakte lokalafdelingen i det selskab, du var ansat i. 


  Hvad skal du gøre?

  Hvis du kan svare ja til ovenstående fem spørgsmål, men ikke modtog fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten § 13, stk. 2, er det vigtigt, at du kontakter lokalafdelingen i det selskab, du var ansat i. Ellers kan du miste retten til godtgørelse.

  Når du kontakter din lokalafdeling, skal du fremsende følgende:

  • Ansættelseskontrakt
  • Opsigelse eller fratrædelsesaftale
  • Kopi af de 3 sidste lønsedler inden du fratrådte
  • Opgørelse af godtgørelsens samlede størrelse, som består af 4 måneders løn svarende til 4 x den sidste månedsløn ekskl. pension og 18 måneders pensionsbidrag

  Der kan efterfølgende blive brug for yderligere dokumentation.

  Hvad sker der efterfølgende?

  Ingen kan på nuværende tidspunkt sige med sikkerhed, om du vil have ret til en godtgørelse. Det vil afhænge af en retssag, der skal til at starte. Først når den retssag er afsluttet, kan det afgøres, om du har ret til godtgørelse. Der kan gå flere år, før retssagen er afsluttet. Når lokalafdelingen har modtaget din henvendelse, vil de sørge for, at dit mulige krav ikke forældes, mens vi venter på afgørelsen. Måske vil retssagen ende ud i, at du ikke har ret til godtgørelse. 

  Hvorfor har du måske ret til en godtgørelse?

  Ligebehandlingsnævnet har truffet en afgørelse om aldersdiskrimination.  Ligebehandlingsnævnt fandt, at en overenskomstbestemmelse, hvor man mister retter til ekstra godtgørelse og pension, alene fordi man har opnået folkepensionsalderen er i strid med forskelsbehandlingsloven og derfor udgør aldersdiskrimination. Hvis du vil vide mere så læs sagsresumeet her (enten i link eller fodnote) Sagen er rejst af en medarbejder født i 1952, som blev afskediget fra sin stilling i en bank som led i en større afskedigelsesrunde. Medarbejderen var på fratrædelsestidspunktet fyldt 65 år, men havde ikke til hensigt at gå på pension, og mente sig derfor berettiget til godtgørelse og pensionsbidrag efter § 87, i alt ca. 439.000 kr.

  Nævnet fandt, at aldersforbeholdet lå udenfor rammerne af det tilladte i forskelsbehandlingsloven. Nævnet tilkendte medarbejderen en godtgørelse på 250.000 kr.

  Hvis du vil læse om den relevante bestemmelse i overenskomsten for forsikringsområdet så læs her: nedenfor er et tilrettet uddrag af § 13:

  Afskedigelsesvilkår
  Stk. 1. Opsiges en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i mindst 12 år i selskabet og på fratrædelsestidspunktet er fyldt 55 år, skal selskabet betale 18 måneders selskabspensionsbidrag.

  Stk. 2. Udover pensionsbidraget efter stk. 1 betaler selskabet en særlig godtgørelse til medarbejdere, der på fratrædelsestidspunktet har været uafbrudt beskæftiget i selskabet i 12 år og på fratrædelsestidspunktet er fyldt 50 år. Den særlige godtgørelse udgør 4 måneders løn ekskl. pension.

  Den særlige godtgørelse og pensionsbidraget kommer til udbetaling, medmindre medarbejderen på fratrædelsestidspunktet overgår til pension fra virksomheden eller kan gå på folkepension.